Warunki rezerwacji i korzystania z Parkingu

 

1. Definicje:

 

1.1. City Parking Group S.A. została utworzona i działa zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, kod podmiotu prawnego 871629396, z siedzibą przy ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz, numer rejestru przedsiębiorców 0000413089, NIP: 8762195667.

1.2. Parking jest w dyspozycji Spółki na mocy praw, których wykaz i adresy zostały wskazane na stronie internetowej Spółki www.unipark.pl.

1.3. Stroną internetową jest strona o adresie: www.unipark.pl

1.4. Wiadomość e-mailowa potwierdzająca rezerwację stanowi jednorazowy dowód rezerwacji przesłany Klientowi pocztą elektroniczną.

1.5. Klient jest osobą, która zarejestrowała się na stronie internetowej i/lub korzysta z usług Parkingu Spółki.

1.6. Specjalista ds. obsługi klientów to pracownik Spółki, który obsługuje parkingi. Specjaliści ds. obsługi klientów pracują 24 godziny na dobę i są dostępni pod numerem telefonu +48222129444.

1.7. Strefa samoobsługi to profil Klienta z zawartą umową, na którym użytkownik może podpisać umowę, dodać, zmienić, usunąć numery tablic rejestracyjnych, pobrać fakturę oraz mieć podgląd do wszystkich przesłanych faktur.

 

2. Ogólne warunki

 

2.1. Niniejsze Warunki zastosowanie mają w przypadku wszystkich Klientów Spółki, którzy zarezerwowali miejsce postojowe na Parkingu przez Internet, korzystają z usług parkingowych Spółki na podstawie Umowy lub uiszczają opłaty za usługi parkingowe.

2.2. Z Parkingu można korzystać po wcześniejszym internetowym dokonaniu rezerwacji miejsca postojowego, płacąc za faktyczny czas parkowania w automacie płatniczym bądź poprzez zawarcie umowy ze spółką City Parking Group S.A.

2.3. Wraz z podpisaniem umowy ze spółką City Parking Group S.A. lub jej filią, uzyskują Państwo zezwolenie na wjazd na Parking po zeskanowaniu przez kamery tablicy rejestracyjnej samochodu, która zarejestrowana jest w systemie.

2.4. Jeśli za Parking zapłacono z wyprzedzeniem przez Internet lub zawarto umowę na świadczenie usług, w przypadku braku wolnych miejsc postojowych na Parkingu, Spółka umożliwi wjazd na inne miejsce postojowe Spółki. Jeśli stawka za miejsce postojowe będące w posiadaniu Spółki jest wyższa, Klient nie płaci różnicy w kosztach.

2.5. W przypadku zagubienia tablic rejestracyjnych zarejestrowanych na stronie internetowej www.unipark.pl, Klient musi niezwłocznie zablokować tablice, logując się do Strefy Samoobsługi na stronie internetowej www.unipark.pl. Jeśli nie ma możliwości zalogowania się w Strefie Samoobsługi, należy niezwłocznie poinformować o zagubieniu tablic rejestracyjnych drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: info@unipark.pl lub telefonując pod numer +48222129444.  

2.6. Data ważności i termin wcześniejszej rezerwacji zostają wskazane w wiadomości e-mail ze wstępnym potwierdzeniem rezerwacji. W przypadku, gdy wstępna rezerwacja wygaśnie lub gdy usługa zostanie wykorzystana, wcześniejsza rezerwacja nie podlega zwrotowi.  

2.7. Klient może dokonać zmiany terminu wcześniejszej rezerwacji nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem okresu rezerwacji, kontaktując się z działem obsługi Klienta drogą mailową na adres: info@unipark.pl lub telefoniczne dzwoniąc pod numer +48222129444. 

2.8. Klient może odwołać wcześniejszą rezerwację w ciągu 24 godzin od zakupu, kontaktując się działem obsługi Klienta drogą mailową na adres: info@unipark.pl lub telefoniczne, dzwoniąc pod numer +48222129444.

2.9. Parking jest niestrzeżony. Spółka nie jest zobowiązana do ochrony pojazdów Klienta oraz rzeczy pozostawionych w środku pojazdu, jak również nie zapewnia specjalnych narzędzi monitorujących pojazdy (technicznych, fizycznych, itp.).   

2.10. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, Spółka może domagać się odszkodowania wynikającego z każdego jednostkowego naruszenia. Klient poinformuje o Regulaminie każdą osobę upoważnioną do korzystania z pojazdu z tablicami rejestracyjnymi wskazanymi przy rezerwacji i zagwarantuje przestrzeganie zasad przez tę osobę. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób korzystających z pojazdu z tablicami rejestracyjnymi zarejestrowanymi na stronie internetowej Klienta i w Strefie Samoobsługi.

2.11. Spory będą rozstrzygane przez sąd odpowiedni dla adresu siedziby Spółki.

2.12. W celu poinformowania Klienta o zmianach w systemie dostępu do Unipark, raz lub dwa razy w miesiącu zostanie wysłana informacyjna wiadomość e-mail z warunkami świadczenia usług oraz prowadzonymi kampaniami.

2.13. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu jak również umów zawartych w Klientem, Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu korzystania z parkingu znajdującego się przy wjeździe na Parking jak również na stronie internetowej: www.unipark.pl

 

3. Warunki płatności

 

3.1. Opłata za usługi obliczana jest zgodnie ze stawkami obowiązującymi w dniu parkowania pojazdu. Każdy parking może naliczać różne opłaty. Informacje o wysokości opłat dostępne są na parkingach oraz na stronie internetowej www.unipark.pl. Koszt obliczany jest na podstawie faktycznego czasu postoju zaokrąglonego do wyższej stawki określonej przez Spółkę oraz jednostki obliczania czasu określonej w cenniku. Spółka ma prawo jednostronnie zmienić ceny za swoje usługi. Po zmianie cen Spółka nie będzie naliczać dodatkowych opłat Klientowi, który dokonał już wcześniejszej rezerwacji lub parkował pojazd na Parkingu zgodnie z Umową zawartą przed zmianą cen, oraz nie będzie miała obowiązku zwrotu różnicy ceny wynikającej ze zmiany cen.

3.2. Za usługi świadczone w poprzedzającym miesiącu Klient, który zawarł Umowę, będzie dokonywał płatności do 15. dnia następnego miesiąca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Spółkę. Spółka ma prawo naliczyć 0,02% od należnej kwoty za każdy dzień zwłoki w opłacie kwoty wskazanej na fakturze.

3.3. W przypadku, gdy Klienci, którzy zawarli Umowę spóźniają się 5 (pięć) dni kalendarzowych z uregulowaniem faktury, ich pojazdy nie zostaną wpuszczone na Parkingi.

3.4. Faktury VAT wysyłane są do Klientów, którzy zawarli Umowę, na adres e-mailowy podany w Umowie. Jeśli Klient nie otrzyma przed 10. dniem bieżącego miesiąca faktury VAT za usługi świadczone w poprzednim miesiącu, musi poinformować o tym fakcie Spółkę. W przeciwnym przypadku przyjmuje się, że Klient otrzymał fakturę i musi ją uregulować. Klient musi poinformować Spółkę na piśmie o zmianie adresu nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych.

3.5. Wcześniejsza rezerwacja dokonana drogą internetową jest rezerwacją jednorazową i może być wykorzystana tylko raz. Jeśli faktyczny czas postoju jest krótszy od czasu wskazanego na potwierdzeniu wcześniejszej rezerwacji, różnica pieniężna nie podlega zwrotowi. Czas wcześniejszej rezerwacji nie może zostać wykorzystany następnym razem.

3.6. Jeśli pojazd zaparkowany jest na Parkingu przez okres dłuższy niż czas wskazany w wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną potwierdzającej wcześniejszą rezerwację, Klient musi zapłacić za przekroczenie faktycznego czasu postoju zgodnie z aktualnymi stawkami obowiązującymi na Parkingu.

3.7. Jeśli Spółka nie zapewni miejsca postojowego zarezerwowanego wcześniej przez Internet, zwróci kwotę zapłaconą przez Klienta. Spółka nie pokrywa żadnych innych kosztów dodatkowych wynikających z braku miejsc postojowych.

 

4. Instrukcje korzystania z usług.

 

4.1. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z korzystaniem z usług należy skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +48222129444.

4.2. Aby wjechać na Parking po wcześniejszym wykupieniu miejsca postojowego drogą elektroniczną lub w przypadku Klienta, który zawarł Umowę ze Spółką, należy wykonać następujące czynności:

4.2.1. Zatrzymać pojazd przed wjazdem na teren obiektu.

4.2.2. Po otwarciu szlabanu, wjechać na Parking i zaparkować pojazd w dowolnym dostępnym miejscu, o ile nie ma oznakowania kolizyjnego.

4.3. Podczas wyjeżdżania pojazdem należy wykonać następujące czynności:

4.3.1. Zatrzymać pojazd przy wyjeździe z terenu obiektu.  

4.3.2. Po podniesieniu szlabanu należy opuścić Parking.

4.3.3. Jeśli czas postoju pojazdu nie przekracza czasu wskazanego w wiadomości potwierdzającej wcześniejszą rezerwację, można kontynuować wyjazd z terenu obiektu, a szlaban automatycznie podniesie się.

4.3.4. Jeśli czas postoju pojazdu na Parkingu przekracza czas świadczenia usługi wskazany w wiadomości potwierdzającej wcześniejszą rezerwację, Klient na żądanie opuszczenia Parkingu zapłaci w automatycznej kasie Unipark za faktyczny przekroczony czas, zgodnie z bieżącymi opłatami za wyjazd obowiązującymi na Parkingu.

 

5. Ochrona danych osobowych

 

5.1. Dokonując rezerwacji na stronie internetowej, Klient podaje swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numery tablicy rejestracyjnej. Zgadzając się na powyższe Warunki, Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych przez Spółkę.

5.2. Danymi osobowymi zarządza się w celu zapewnienia Klientowi właściwego świadczenia usług.

5.3. Klient potwierdza, że dane osobowe podane na jego stronie internetowej są dokładne, kompletne i prawidłowe. Klient ma prawo dostępu do swoich danych i żądania poprawy danych niepoprawnych, niepełnych, niedokładnych oraz nieaktualnych.   

5.4. Spółka nie będzie ujawniać osobom trzecim danych osobowych Klienta, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa i postanowień umów oraz regulaminów obowiązujących Klienta w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Spółkę. Spółka upoważniona jest do przekazywania danych osobowych jednostkom zajmującym się windykacjami.  

 

6. Zmiana Regulaminu

 

6.1. Spółka ma prawo do jednostronnego dokonywania zmian Warunków niniejszego Regulaminu bez uprzedniego zawiadomienia Klienta.

6.2. Uzupełnienia i zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji, tj. po ich umieszczeniu na stronie internetowej.

 
x
Używamy plików cookie na stronie internetowej www.unipark.pl, aby poprawić twoje wrażenia z przeglądania. Kontynuując sesję przeglądania lub klikając "Akceptuj", potwierdzasz swoją zgodę. Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili, zmieniając ustawienia przeglądarki i usuwając zapisane pliki cookie. Przeczytaj naszą politykę plików cookie. Przeczytaj naszą politykę plików cookie.