Regulamin dotyczący korzystania z parkingu płatnego

1. Regulamin. 
1.1. Przed skorzystaniem z parkingu, prosimy z zapoznanie się z treścią Regulaminu.
1.2. Przepisy Regulaminu dotyczące korzystania z parkingu płatnego (dalej – Regulamin) zostały wydane w celu zapewnienia użytkownikom parkingu (dalej – Parking) prowadzonego przez spółkę City Parking Group S.A. (dalej – Operator) możliwość parkowania pojazdów zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
1.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Parkingu, którzy wjechali na Parking. 
1.4. Wjeżdżając na parking klient akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
1.5. Wjeżdżając na Parking użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest City Parking Group S.A., z siedzibą w Grudziądzu, 86-300 Grudziądz, przy ulicy Budowlanych 3. Procedura przetwarzania danych osobowych jest opisana na urządzeniach parkingowych, funkcjonujących na terenie Parkingu. 
1.6. Parking jest własnością prywatną i Operator ma prawo do odmowy świadczenia usługi parkingowej jakiejkolwiek osobie bez wyjaśniania powodu takiej odmowy. 
1.7. Na Parkingu mogą parkować tylko pojazdy z prawidłowo zamontowanymi tablicami rejestracyjnymi, zarejestrowane zgodnie z procedurami określonymi przez przepisy prawa. W przypadku, gdy użytkownik pojazdu nie jest jego właścicielem lub posiadaczem, musi potwierdzić uzyskane upoważnienie od właściciela lub posiadacza pojazdu i zawrzeć umowy cywilne dotyczące użytkowania pojazdu, w tym umowę na korzystanie z parkingu. 
1.8. Przez pozostawienie pojazdu na parkingu nie dochodzi do zawarcia umowy przechowania pojazdu ani żadnej innej umowy zobowiązującej Operatora do sprawowania pieczy nad pojazdem użytkownika. 
1.9. W przypadku nieuiszczenia opłaty parkingowej natychmiast lub w przypadku opóźnienia w przedłużeniu czasu parkowania na płatnym parkingu, uznaje się, że właściciel pojazdu (z wyjątkiem przypadków, gdy właściciel udowodni, że pojazd był zaparkowany na płatnym parkingu przez inną osobę) narusza procedurę płatności za świadczone usługi określone w Regulaminie i podlega karze 50 PLN (pięćdziesiąt) płatnej nie później niż w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu, w którym nastąpiło naruszenie obowiązujących zasad, o których mowa w pkt. 1.10 Regulaminu, lub karze 100 PLN (sto), jeżeli od chwili, w której dokonano aktu naruszenia, minęło więcej niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny.
1.10. Poprzez parkowanie pojazdów w tym płatnym miejscu parkingowym, użytkownik akceptuje zawarcie umowy (transakcji) na usługę parkowania z dostawcą usług parkingowych i kontrolnych na tym parkingu - City Parking Group S.A., z siedzibą w Grudziądzu, 86-300 Grudziądz, przy ulicy Budowlanych 3, Polska. Niniejszym, wyraża zgodę na przestrzeganie procedury parkowania i polityki płatności opisanej w Regulaminie, a w przypadku istnienia przyczyn opisanych w Regulaminie, jest zobowiązany do zapłacenia dodatkowej kary - w kwota określona w punkcie 1.9 Regulaminu, którą City Parking Group S.A.ma prawo nałożyć na osoby naruszające Regulamin.

2. Godziny pracy Parkingu 
2.1. Parking dostępny jest dla użytkowników 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu bez przerw z zastrzeżeniem ust. 2.2 poniżej. 
2.2. W razie konieczności Operator ma prawo ograniczyć i/lub zakazać korzystania z Parkingu w trakcie godzin pracy, przy czym decyzja Operatora w tym zakresie nie wymaga żadnego uzasadnienia.

3. Opłata za korzystanie z Parkingu 
3.1. Użytkownicy parkingudokonują opłaty za pośrednictwem automatu płatniczego, aplikacji mobilnej Unipark (APP) lub w formie abonamentu. 
3.2. Informacje dotyczące czasu korzystania z Parkingu można uzyskać wpisując numer rejestracyjny pojazdu w kasie automatycznej (KASA) lub aplikacji mobilnej Unipark. 
3.3. Opłata za korzystanie z Parkingu określona jest w cenniku Parkingu. Cena za parkowanie wynosi za każdą rozpoczętą godzinę. Cennik umieszczony jest przy wjeździe na Parking oraz na stronie internetowej Operatora www.unipark.pl 
3.4. Za korzystanie z Parkingu można zapłacić w następujący sposób: 
3.4.1. kartami płatniczymi i kredytowymi, 
3.4.2. gotówką (banknoty i monety), 
3.4.4. poprzez mobilną aplikację Unipark. 
3.5. Płatność za korzystanie z Parkingu dokonywana jest: 
3.5.1. w kasie automatycznej na Parkingu (KASA)
3.5.2. za pomocą aplikacji mobilnej Unipark 
3.5.3. na podstawie faktury wystawionej użytkownikom korzystającym z abonamentu. 
3.6. Po dokonaniu płatności za korzystanie z Parkingu należy opuścić teren w ciągu 10. (dziesięciu) minut. 


4. Zasady dotyczące korzystania z Parkingu 
4.1. Na terenie parkingu użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz znaków drogowych pionowych i poziomych, jak również stosowania się̨ do poleceń pracowników obsługi parkingu oraz parkowania wyłącznie w wyznaczonych miejscach/strefach, nie zasłaniając linii określających jego granice, w sposób umożliwiający innym użytkownikom swobodny wyjazd z parkingu. (Na Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz. 1137 ze zm.). 
4.2. Na terenie parkingu zabronione jest: 
a) tankowanie pojazdów, 
b) pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem, 
c) parkowanie pojazdów niesprawnych technicznie, w szczególności z nieszczelnymi układami paliwowymi, hamulcowymi lub chłodniczymi, 
d) pozostawianie w pojeździe dzieci lub zwierząt bez opieki, 
e) prowadzenie na terenie parkingu działalności zarobkowej, akcji promocyjnych lub reklamowych bez zgody zarządcy parkingu. 
f) palenie lub używanie otwartego ognia, mycie lub odkurzanie pojazdów, wymiana płynów lub oleju, jak również jakiekolwiek zanieczyszczanie parkingu. 
4.3. Bezprawne opuszczenie Parkingu bez uiszczenia opłaty za korzystanie z niego uznawane jest za naruszenie Regulaminu. 
4.4. Użytkownik ponosi koszty za wszelkie spowodowane szkody na terenie Parkingu, w tym za szkody wyrządzone innym korzystającym z parkingu klientom lub osobom trzecim. Użytkownik jest zobowiązany naprawić te szkody. 
4.5. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania wszystkich posiadanych systemów zabezpieczeń. 
4.6. Operator może wstrzymać się z wykonaniem umowy, zablokować numer rejestracyjny pojazdu Użytkownika na parkingu Operatora bądź podmiotu z nim współpracującego lub podjąć wszelkie inne działania przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa celem zabezpieczenia lub dochodzenia swoich praw. 
4.7. Wjazd na teren parkingu pojazdów przewożących broń, materiały wybuchowe, łatwopalne, żrące, radioaktywne lub inne ładunki niebezpieczne jest zabroniony. 
4.8. Wjazd na teren parkingu pojazdu niezdolnego do samodzielnego poruszania oraz w jakikolwiek sposób wadliwego i/lub uszkodzonego się wymaga zgody pracownika obsługi parkingu. 
4.9. Operator prowadzi monitoring Parkingu przez zapis tablic rejestracyjnych pojazdów. 


5. Przepisy końcowe 
5.1. Na Parkingu nie zapewnia się ochrony fizycznej. 
5.2. Operator nie ponosi materialnej odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na Parkingu oraz własność pozostawioną w pojazdach, za wyjątkiem przypadków, gdy uszkodzenie pojazdu lub utrata własności użytkownika Parkingu nastąpiły wskutek zamierzonego lub nieumyślnego działania pracownika Operatora lub działania urządzeń należących do Operatora. 
5.3. Kontrolę nad korzystaniem z Parkingu realizuje się przy pomocy urządzeń technicznych zamontowanych na terenie Parkingu – kamer wideo, zapisując numery rejestracyjne pojazdu wjeżdżającego na Parking oraz wyjeżdżającego z Parkingu oraz prowadząc rejestr czasu korzystania z Parkingu. 
5.4. Kontrola przestrzegania Regulaminu przeprowadzana jest przez przedstawicieli Operatora przy pomocy urządzeń technicznych, a dane ustalone przez nich uznane są za faktyczny dowód spełnienia warunków. W przypadku niewywiązania się z płatności określonych w Regulaminie, Operator przeprowadzi proces przetwarzania danych właścicieli i/lub posiadaczy pojazdu, a uzyskane dane mogą zostać przekazane upoważnionym przez Operatora, podmiotom zajmującym się profesjonalnym dochodzeniem roszczeń (kary określone w punkcie 1.9 Regulaminu). 
5.5. Jeżeli kara za naruszenie Regulaminu nie zostanie uregulowana w odpowiednim terminie, odzyskanie długu, w tym dodatkowe wynagrodzenie za koszty zarządzania długiem, zostaną przeprowadzone zgodnie z procedurą ustanowioną przez obowiązujące przepisy prawne, w tym: 
a) koszt opłaty od wniosku do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o udostępnienie danych osobowych właściciela pojazdu w wysokości obowiązującej w dniu składania ww. wniosku; oraz 
b) koszt wysłania do Najemcy wezwania do zapłaty należności z tytułu nieuiszczonej opłaty za korzystania z Parkingu (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). 
5.6. Opłata za parkowanie pojazdu, który nie należy do właściciela, nie podlega zwrotowi.
5.7. Operator, świadczący usługi parkingowe i kontrolne na płatnym parkingu, nie ponosi odpowiedzialności materialnej za bezpieczeństwo pojazdów lub osób / rzeczy znajdujących się w pojazdach zaparkowanych w tym obszarze. 
5.8. Użytkownik Parkingu ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie/naruszenie Regulaminu zgodnie z procedurami określonymi przez przepisy prawa. 
5.9. Operator upoważniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu dotyczącego korzystania z Parkingu oraz zmian w opłatach za korzystanie z Parkingu, umieszczając nową wersję Regulaminu na obiekcie parkingowym. 
5.10. W miejscu płatnego parkowania samochodu, w celu administrowania usługami parkingowymi, Operator przetwarza dane osobowe (numer rejestracyjny pojazdu, zdjęcie pojazdu wykonane w przypadku naruszenia Przepisów i inne dane dotyczące świadczenia usług, które może bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć w Zasadach użytkowania Unipark opublikowanych na stronie internetowej www.unipark.pl.
5.11. Dane kontaktowe CPG S.A.: 
5.11.1 Strona internetowa: www.unipark.pl 
5.11.2 Call Center – tel. +48 22 212 94 44 
5.11.3 Mail: info@unipark.p

 
x
Używamy plików cookie na stronie internetowej www.unipark.pl, aby poprawić twoje wrażenia z przeglądania. Kontynuując sesję przeglądania lub klikając "Akceptuj", potwierdzasz swoją zgodę. Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili, zmieniając ustawienia przeglądarki i usuwając zapisane pliki cookie. Przeczytaj naszą politykę plików cookie. Przeczytaj naszą politykę plików cookie.