1. Przepisy ogólne.

1.1. Przepisy dotyczące korzystania z parkingu płatnego (dalej – Przepisy) zostały wydane w celu zapewnienia użytkownikom parkingów (dalej – Parking) prowadzonym przez spółkę Numy Investments Sp. z o.o. (dalej – Operator) możliwość parkowania pojazdów zgodnie z procedurami określonymi w niniejszych Przepisach.

1.2. Niniejsze Przepisy obowiązują wszystkich użytkowników Parkingu, którzy wjechali na Parking.

1.3. Wjeżdżając na parking klient akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

1.4. Wjeżdżając na Parking użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przekazywanie ich osobom trzecim do celów przetwarzania oraz przekazywanie do celów windykacyjnych.

1.5. Parking jest własnością prywatną i Operator ma prawo do odmowy świadczenia usługi parkingowej jakiejkolwiek osobie bez wyjaśniania powodu takiej odmowy.

1.6. Na Parkingu mogą parkować tylko pojazdy z prawidłowo zamontowanymi tablicami rejestracyjnymi, zarejestrowane zgodnie z procedurami określonymi przez przepisy prawa. W przypadku, gdy użytkownik pojazdu nie jest jego właścicielem lub posiadaczem, musi potwierdzić uzyskane upoważnienie od właściciela lub posiadacza pojazdu i zawrzeć umowy cywilne dotyczące użytkowania pojazdu, w tym umowę na korzystanie z parkingu.

1.7. Przez pozostawienie pojazdu na parkingu nie dochodzi do zawarcia umowy przechowania pojazdu ani żadnej innej umowy zobowiązującej Operatora do sprawowania pieczy nad pojazdem użytkownika, jak również działań wynikających z jakichkolwiek umów nazwanych.

2. Godziny pracy Parkingu

2.1. Parking dostępny jest dla użytkowników 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu bez przerw z zastrzeżeniem ust. 2.2 poniżej.

2.2. W razie konieczności Operator ma prawo ograniczyć i/lub zakazać korzystania z Parkingu w trakcie godzin pracy, przy czym decyzja Operatora w tym zakresie nie wymaga żadnego uzasadnienia.

3. Opłata za korzystanie z Parkingu

3.1. Opłata za korzystanie z Parkingu jest uiszczana, za pośrednictwem automatu płatniczego, aplikacji mobilnej Unipark (APP) lub w formie abonamentu.

3.2. Informacje dotyczące czasu korzystania z Parkingu można uzyskać wpisując numer rejestracyjny pojazdu w Paymachine (KASA) lub aplikacji mobilnej Unipark. Możliwy jest również wykup abonamentu poprzez stronę internetową Unipark.

3.3. Opłata za korzystanie z Parkingu określona jest w cenniku Parkingu. Cennik umieszczony jest przy wjeździe na Parking oraz na stronie internetowej Operatora www.unipark.pl

3.4. Za korzystanie z Parkingu można zapłacić w następujący sposób:

3.4.1. kartami płatniczymi,

3.4.2. gotówką,

3.4.3. przelewem, w przypadku zawarcia odpowiedniej umowy,

3.4.4. poprzez mobilną aplikację Unipark.

3.5. Płatność za korzystanie z Parkingu dokonywana jest:

3.5.1. w terminalu płatniczym na Parkingu, lub

3.5.2. za pomocą aplikacji mobilnej Unipark,

3.5.3. płatnością bankową w przypadku klientów z umową,

3.6. Po dokonaniu płatności za korzystanie z Parkingu należy opuścić teren w ciągu 10. (dziesięciu) minut.

4. Przepisy dotyczące korzystania z Parkingu

4.1. Na terenie parkingu użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz znaków drogowych pionowych i poziomych, jak również stosowania się̨ do poleceń pracowników obsługi parkingu oraz parkowania wyłącznie w wyznaczonych miejscach, nie zasłaniając linii określających jego granice, w sposób umożliwiający innym użytkownikom swobodny wyjazd z parkingu.

4.2. W przypadku jeżeli użytkownik zaparkuje pojazd w sposób utrudniający ruch na terenie parkingu albo zagrażający bezpieczeństwu ludzi, Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia bez powiadomienia pojazdu na inne miejsce w obrębie parkingu na koszt użytkownika oraz wystawić właścicielowi lub użytkownikowi pojazdu fakturę za konieczne usunięcie pojazdu, przy czym decyzje w zakresie konieczności takich działań podejmuje Operator.

4.3. Na terenie parkingu zabronione jest:

a) tankowanie pojazdów,

b) pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem,

c) parkowanie pojazdów niesprawnych technicznie, w szczególności z nieszczelnymi układami paliwowymi, hamulcowymi lub chłodniczymi,

d) pozostawianie w pojeździe dzieci lub zwierząt bez opieki,

e) prowadzenie na terenie parkingu działalności zarobkowej, akcji promocyjnych lub reklamowych bez zgody zarządcy parkingu.

f) palenie lub używanie otwartego ognia, mycie lub odkurzanie samochodów, wymiana płynów lub oleju, jak również jakiekolwiek zanieczyszczanie parkingu.

4.4. Bezprawne opuszczenie Parkingu bez uiszczenia opłaty za korzystanie z niego uznawane jest za naruszenie Przepisów.

4.5. Użytkownik ponosi koszty za wszelkie spowodowane szkody na terenie Parkingu, w tym za szkody wyrządzone innym korzystającym z parkingu klientom lub osobom trzecim. Użytkownik jest zobowiązany naprawić te szkody.

4.6. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania wszystkich posiadanych systemów zabezpieczeń.

4.7. Operator może wstrzymać się z wykonaniem umowy, zablokować numer rejestracyjny pojazdu Użytkownika na parkingu Operatora bądź podmiotu z nim współpracującego lub podjąć wszelkie inne działania przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa celem zabezpieczenia lub dochodzenia swoich praw.

4.8. Wjazd na teren parkingu pojazdów przewożących broń, materiały wybuchowe, łatwopalne, żrące, radioaktywne lub inne ładunki niebezpieczne jest zabroniony.

4.9. Wjazd na teren parkingu pojazdu niezdolnego do samodzielnego poruszania oraz w jakikolwiek sposób wadliwego i/lub uszkodzonego się wymaga zgody pracownika obsługi parkingu.

4.10. Operator prowadzi monitoring Parkingu przez zapis tablic rejestracyjnych pojazdów. Operator, bez powiadomienia, przekaże firmie windykacyjnej zapisane dane dotyczące osób zobowiązanych do płatności.

5. Przepisy końcowe

5.1. Na Parkingu nie zapewnia się ochrony fizycznej.

5.2. Operator nie ponosi materialnej odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na Parkingu oraz własność pozostawioną w pojazdach, za wyjątkiem przypadków, gdy uszkodzenie pojazdu lub utrata własności użytkownika Parkingu nastąpiły wskutek zamierzonego lub nieumyślnego działania pracownika Operatora lub działania urządzeń należących do Operatora.

5.3. Kontrolę nad korzystaniem z Parkingu realizuje się przy pomocy urządzeń technicznych zamontowanych na terenie Parkingu – kamer wideo, zapisując numery rejestracyjne pojazdu wjeżdżającego na Parking oraz wyjeżdżającego z Parkingu oraz prowadząc rejestr czasu korzystania z Parkingu.

5.4. Kontrola przestrzegania Przepisów przeprowadzana jest przez przedstawicieli Operatora przy pomocy urządzeń technicznych, a dane ustalone przez nich uznane są za faktyczny dowód spełnienia warunków. W przypadku niewywiązania się z płatności określonych w Przepisach, Operator przeprowadzi proces przetwarzania danych właścicieli i/lub posiadaczy pojazdu, a uzyskane dane mogą zostać przekazane upoważnionym przez Operatora windykatorom.

5.5. Windykacja, w oparciu o procedury określone przepisami prawa, jest prowadzona wobec właściciela i/lub posiadacza pojazdu, który ponosi również odpowiedzialność za pokrycie kosztów czynności windykacyjnych.

5.6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez użytkownika Parkingu również wskutek działania siły wyższej z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu.

5.7. Użytkownik Parkingu ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie/naruszenie Przepisów zgodnie z procedurami określonymi przez przepisy prawa.

5.8. Operator upoważniony jest do wprowadzania zmian do Przepisów dotyczących korzystania z Parkingu oraz zmian w opłatach za korzystanie z Parkingu, umieszczając nową wersję Przepisów na stronie internetowej Operatora www.unipark.pl 

 
Używamy plików cookie na stronie internetowej www.unipark.pl, aby poprawić twoje wrażenia z przeglądania. Kontynuując sesję przeglądania lub klikając "Akceptuj", potwierdzasz swoją zgodę. Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili, zmieniając ustawienia przeglądarki i usuwając zapisane pliki cookie. Przeczytaj naszą politykę plików cookie. Przeczytaj naszą politykę plików cookie.